ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย ธชา ศรีนวลขาว ข้าราชการ สายสอน newSubDepName2
2 ดร. วนัสรา เชาวน์นิยม - อาจารย์ประจำ สายสอน
3 อาจารย์ ดร. ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทรฺ์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
4 อาจารย์ ชัญณัชชา อินบุญเชิด อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
5 ผศ.ดร. ปณิธาน กระสังข์ รองคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
6 อาจารย์ วริยา เคนทวาย อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
7 อาจารย์ เพชรผกา มูณี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
8 อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ ฉุนแสนดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
9 อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
10 อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
11 อาจารย์ ดร. จิราพร ไทยเจริญ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
12 อาจารย์ สราวุธ รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
13 นาย สิทธิชัย สิงห์สุ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
14 อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
15 อาจารย์ ดรุณี รอดมา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
16 อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
17 อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
18 ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
19 อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
20 อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
21 อาจารย์ ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
22 อาจารย์ ดร. รพีแพรว สดคมขำ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
23 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ดวงกมล อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
24 ผศ. สมพร จิตรัตนพร อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
25 อาจารย์ ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
26 อาจารย์ ขนิษฐา นาคเกลี้ยง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
27 ดร. ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล อาจารย์ประจำ สายสอน
28 อาจารย์ วณิชชา วิวัฒน์บุตรสิริ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
29 อาจารย์ วรรษธรา ธรรมชูโต อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
30 อาจารย์ จันทนา ปราการสมุทร อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
31 ผศ.ดร. ปิยพร ณ นคร อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
32 ผศ.ดร. วัฒนา ชยธวัช อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
33 ผศ.ดร.พ.อ.หญิง อัญชลี วิศวโภคา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
34 รองศาสตราจารย์ จรรยา เสียงเสนาะ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
35 รองศาสตราจารย์ ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา อาจารย์ประจำ สายสอน
36 รศ.ดร. จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
37 รศ.พล.ต. อดิศักดิ์ หนูหน่าย อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
38 รศ.พ.อ.ดร. ถวัลย์ ฤกษ์งาม รองคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
39 รองศาสตราจารย์ อุดม คมพยัคฆ์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
40 ศ.ดร. พรรณี บุตรเทพ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
41 ศ.ดร. พันทิพย์ รามสูต อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
42 อาจารย์ ชุลี โนจิตร อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
43 อาจารย์ ดร. จีระศักดิ์ ทัพผา อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
44 อาจารย์ ดร. ธัศษณพัฒน์ ปานพรม อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
45 อาจารย์ ดร. บุญเลิศ วงค์โพธิ์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
46 อาจารย์ ดร. รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
47 อาจารย์ ดร. รุ่งตะวัน เมืองมูล อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
48 รศ.ดร. วินัย วีระวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
49 อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
50 อาจารย์ ดร. อรวรรณ ภัสสรศิริ อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
51 นางสาว เพ็ญสร อยู่เย็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 นางสาว ณัฐณิชา จำปาแดง สายสนับสนุนทั่วไป
53 นางสาว กนกพร บัวลอยอ่อน เจ้าหน้าที่ (เลขาคณะ) พนักงาน สายสนับสนุนทั่วไป
54 อาจารย์ วงศธร งามเผือก อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
55 รศ.ดร. มาลินี พงศ์เสวี - อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
56 นาย สมพล คนเพียร - พนักงาน สายสนับสนุนทั่วไป
57 อาจารย์ ณฐมน เทียนมณี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ